Zakres usług

Kancelaria świadczy usługi prawne dla osób fizycznych oraz osób prawnych i podmiotów nieposiadających osobowości prawnej (spółek, stowarzyszeń, fundacji, związków zawodowych), zarówno w postaci usług jednorazowych, jak i stałej obsługi prawnej.

Świadczona pomoc prawna obejmuje w szczególności:

 • negocjowanie i przygotowywanie umów (w tym umów najmu, dzierżawy, sprzedaży, ugód, porozumień, umów spółek prawa handlowego)
 • obsługę transakcji dotyczących nieruchomości (w tym badanie akt ksiąg wieczystych i stanu prawnego nieruchomości, analiza i negocjowanie umów)
 • badanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości (w tym ujawnianie obecnych właścicieli w księgach wieczystych, pomoc w usuwaniu nieaktualnych wpisów z ksiąg wieczystych)
 • obsługę spółek prawa handlowego (przygotowanie umów spółek, protokołów walnych zgromadzeń, uchwał, rejestracja spółek)
 • reprezentację klientów w sprawach z zakresu prawa medycznego (postępowanie cywilne o odszkodowanie i zadośćuczynienie, postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne przed Izbą Lekarską)
 • sporządzanie opinii prawnych
 • pomoc w kwestiach związanych z opóźnionym lub odwołanym lotem, zagubionym bagażem, reklamowanie wczasów w biurze podróży
 • reprezentowanie klienta na wszystkich etapach w postępowaniu cywilnym (w tym sprawy o zapłatę, postępowania dotyczące spadku, zniesienie współwłasności nieruchomości, postępowanie egzekucyjne), a także przed wszczęciem ewentualnego postępowania: w toku negocjacji, rozmów ugodowych, na etapie sporządzania pism przedprocesowych, wezwań do zapłaty itd.
 • reprezentowanie klienta w sprawach z zakresu prawa rodzinnego (rozwód, alimenty, kontakty z dziećmi, władza rodzicielska)
 • reprezentowanie pracowników i pracodawców w sprawach z zakresu prawa pracy
 • reprezentowanie klienta na wszystkich etapach w postępowaniu karnym (w tym na etapie śledztwa / dochodzenia, w toku procesu przed sądem, a także po zapadnięciu wyroku skazującego)
 • reprezentowanie klienta w postępowaniu administracyjnym – zarówno przed organami administracji, jak i przed sądami administracyjnymi
 • udzielanie porad prawnych