Zakres usług

Kancelaria świadczy usługi prawne dla osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych oraz wspólnot mieszkaniowych. W zależności od Państwa potrzeb mogą one przybrać formę jednorazowej konsultacji,  współpracy w zakresie konkretnego problemu prawnego, z którym Państwo się do nas zwrócą, jak i stałej obsługi prawnej. Prowadzimy obsługę prawną w języku polskim oraz angielskim.

Świadczona pomoc prawna obejmuje w szczególności:

 • negocjowanie i przygotowywanie umów dla podmiotów gospodarczych i osób prywatnych (w tym umów najmu, dzierżawy, sprzedaży, ugód, porozumień, umów spółek prawa handlowego)
 • obsługę transakcji dotyczących nieruchomości (w tym badanie akt ksiąg wieczystych i stanu prawnego nieruchomości, analizę i negocjowanie warunków umów)
 • badanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości (w tym wsparcie  w księgach wieczystych, pomoc w usuwaniu nieaktualnych wpisów z ksiąg wieczystych)
 • sprawy z zakresu zarządzania i administracji nieruchomościami oraz funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych
 • obsługę spółek prawa handlowego (przygotowanie umów spółek, protokołów walnych zgromadzeń, uchwał, rejestracja spółek),
 • sprawy związane z legalizacją pobytu oraz pracy cudzoziemców w Polsce (zezwolenia na pobyt dla cudzoziemców, postępowania w sprawie tzw. zobowiązania cudzoziemca do powrotu, sprawy dotyczące nałożonych na cudzoziemca zakazów wjazdu na terytorium państw obszaru Schengen),
 • reprezentację klientów w sprawach z zakresu prawa medycznego (postępowanie cywilne o odszkodowanie i zadośćuczynienie, postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne przed Izbą Lekarską)
 • reprezentowanie klienta na wszystkich etapach w postępowaniu cywilnym (w tym sprawy o zapłatę, postępowania dotyczące spadku, zniesienie współwłasności nieruchomości, postępowanie egzekucyjne), a także przed wszczęciem ewentualnego postępowania: w toku negocjacji, rozmów ugodowych, na etapie sporządzania pism przedprocesowych, wezwań do zapłaty itd.
 • sprawy z zakresu prawa rodzinnego (rozwód, alimenty, władza rodzicielska i kontakty z dziećmi)
 • reprezentowanie pracowników i pracodawców w sprawach z zakresu prawa pracy
 • reprezentowanie klienta na wszystkich etapach w postępowaniu karnym (w tym na etapie śledztwa / dochodzenia, w toku procesu przed sądem, a także po zapadnięciu wyroku skazującego)
 • reprezentowanie klienta w postępowaniach administracyjnych – zarówno przed organami administracji, jak i przed sądami administracyjnymi
 • wsparcie w zakresie wdrażania procedur dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu